Kurs

Livsmestring i skolen

| Ring: 93 68 40 07

Ring: 93 68 40 07

TAVARE formidler verktøy for livsmestring i skolen.

TAVARE tar utgangspunkt i oppmerksomt nærvær.

Vi tilbyr opplæring for skolepersonell i bruk av øvelser som gir en praktisk tilnærming til livsmestring.

Opplæring i TAVARE legger tilrette for at:

 • Skolepersonell får øke sin relasjonskompetanse, styrket ferdigheter for klasseledelse og håndtere eget stress.
 • Skolepersonell får opplæring i å bruke korte, oppmerksomt nærværs øvelser med sine elever. Øvelsene kan tilpasses den ordinære undervisningen og er uavhengig av fag.

Hvilket utbytte gir øvelser i oppmerksomt nærvær/ mindfulness?

Øvelser i oppmerksomt nærvær kan gi innsikt i egne tanker, følelser og kropp. Øvelsene kan være en hjelp til å møte og respondere på det vi observerer i oss selv på en mer hensiktsmessig måte, og blir slik en støtte for livsmestring.

Les mer

Oppmerksomt nærvær handler om å være oppmerksomt tilstede i det som skjer her og nå, både i og utenfor oss selv, på en vennlig og aksepterende måte. Det er en evne vi alle har og høres kanskje lett ut, men i en tid som krever stadig mer av vår oppmerksomhet i alle retninger (for eksempel sosiale medier og prestasjonskrav) er denne evnen utfordret og vi trenger redskap for å styrke evnen. Ved å gjøre øvelser i oppmerksomt nærvær, kan selvinnsikt i egne tanker, følelser og kropp øke.  I øvelsene trener vi også på å møte det vi observerer med medfølelse og aksept. Noe som vil være en mer fleksibel, hensiktsmessig respons for oss.

Gjennom øvelser i oppmerksomt nærvær legger vi et grunnlag for å:
– Gjøre mer bevisste valg fremfor å være fanget av automatiske tanke,- og handlingsmønstre.
– Styrke oppmerksomheten og evne til selvregulering.
– Trene på gi omsorg for seg selv, andre og sine omgivelser.
– Anerkjenne egne og andres følelser.

Denne tilnærmingen er veldokumentert for effekt på nettopp dette.

Hva er livsmestring?

”Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.” (Prebensen & Hegestad, LNU, 2017). 

Les mer

Folkehelse og livsmestring er et overordnet mål i læreplanen i norsk skole

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse […]. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. […] Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. […] elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. 

(Overordnet del, læreplanverket, 2.5.1 Folkehelse og livsmestring)

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

(Fra formålsparagrafen)

«Jeg har fått en mer positiv opplevelse av min lærerrolle, da jeg har fått et konkret verktøy som kan ivareta eleven, ikke bare være den som «pusher»

«Jeg har opplevd økt konsentrasjon og ro i klassen når jeg har brukt øvelsene»

«Jeg er i mye større grad tilstede nå i én situasjon om gangen, både mentalt og fysisk»

“Elevene er mer mottakelig for innlæring/ fokus på fagstoff etter en øvelse”

Hør hva lærer Camilla og Elin v/ Langhaugen videregående skole sier

Tilbakemelding fra elever i videregående skole:

«Jeg blir mer fokusert og konsentrert i undervisningen etter en øvelse»

«Mindre stresset. Stresser ikke over unødvendige tanker/ting. Bedre søvn, derfor bedre humør. «

«Mer konsentrert – Mer avslappet – mindre hissig»

«Mer konsentrert og vil i timene. Bedre søvn, bedre forhold til de rundt meg.»

«Jeg har lært å stresse mindre»

TAVARE ble evaluert skriftlig av 79 elever ved 2 videregående skoler i Bergen.
Svarene er basert på bruk av TAVARE gjennom vårsemesteret 2019. Korte øvelser ble integret i ordinær undervisning med en faglærer (sosialfag, matte, dans m.m.) som har motattt opplæring i TAVARE. De svarer bl.a:

80 % oppgir at de har fått verktøy til å roe seg ned når de trenger det.
73 % oppgir bedre konsentrasjon i undervisningen etter gjennomført øvelse.
74 % oppgir at de har blitt bedre kjent med seg selv og sine tanker
62 % oppgir at de har blitt bedre kjent med seg selv og sine følelser

Tavare livsmestring i skolen jente med bakgrunnstekst Vi skal romme det som er i oss
Tavare livsmestring i skolenid-kort med logo
Tavare livsmestring i skolen mann med bakgrunnstekst Vi skal romme det som er i oss

 Tilbud i skolen

Evnen til oppmerksomt nærvær ligger i oss alle. Gjennom opplæringen i TAVARE kan  denne evnen styrkes slik at den blir en støtte for livsmestring og økt relasjonskompetanse, for både lærere og elever.

TAVARE har erfaring med at å formidle og trene øvelser i oppmerksomt nærvær kan være en effektiv tilnærming i hverdagsarbeidet med psykisk helse blant barn og unge. Trening i oppmerksomt nærvær gir dybdelæring,   trening i selvregulering og egenerfaring for innsikt, som er noe annet enn teoretisk undervisning. Vi erfarer at TAVARE kan bidra til gode rammer for  overføring av teori i livsmestring til praktisk bruk.

TAVARE kan brukes både i grunnskolen og i vidergående skole.

Innføringen av oppmerksomt nærvær på deres skole skjer i fire trinn. Ta kontakt for informasjon om priser og hvordan de fire trinnene kan tilpasses deres skole.

Trinn 1 Informasjon

Vi kommer til deres skole og holder et uforpliktende informasjonsforedrag om
«TAVARE – Et verktøy for livsmestring i skolen». Varighet: Ca 45 min.

Kan holdes for kun ledergruppen eller for hele personalgruppen på skolen.

Det vil gis en kort innføring i:

 • Hva oppmerksomt nærvær er
 • Kort om forskning og hvordan det brukes i skolen i dag
 • Hvordan bruke TAVARE i skolen deres
 • Eksempler med praktiske øvelser
 • Foredraget holdes vederlagsfritt

Trinn 2 Kurs

Kurset er et klassisk MBSR-kurs (Mindfulness Basert Stress Reduksjon) og går over 8 uker à to timer i uken.

Deltakerne vil få :

 •  Et forskningsbasert verktøy som viser positive resultater blant annet for håndtering av eget stress i en krevende skolehverdag.
 • Erfaring med bruk av mindfulness i eget liv.
 • Verktøy for økt relasjonskompetanse og tilstedeværelse, og praktiske øvelser for å ta dette inn i klasseledelse.
 • Et grunnlag for videre opplæring i TRINN 3;  Opplæring i bruk av TAVARE med elever.

 Trinn 3 Opplæring

Deltakerene vil få:

 • En grunnopplæringen som går over 2 halve dager:
  Teoretisk og praktisk innføring i de viktigste prinsippene og øvelsene i TAVARE.
 • TAVARE øvelseshefte med en rekke øvelser som er tilpasset alder på deres elevgruppe.
 • 4 veiledningstimer i oppstartsperioden.
 • Medlemskap i egen TAVARE nettbasert gruppe.
  – for inspirasjon og deling av fagartikler for lærere som har tatt Trinn 3 opplæringen.

Trinn 4 NETTVERK

Deltakere vil få:

 •  Tilbud om veiledning fra erfarne instruktører i TAVARE ved behov.
 • Månedlig epost med oppdatert fagartikler, forskning, inspirasjon pr. mail.
 • Tilgang til et nettverk med tilbud om erfaringssamlinger for medlemmer av nettverket.

Om Oss

Ideen rundt TAVARE oppstod i 2015 og er et resultat av arbeid gjennom flere år. TAVARE er initiert og utviklet av pedagog Inger Kirstine Hartwig og sosionom Nina Cecilie Spurkeland, begge med videreutdanning i oppmerksomt nærvær og sertifiserte instruktører.

TAVARE vokste frem som et resultat av deres profesjonelle bakgrunn fra arbeid med sårbar ungdom, erfaringer med oppmerksomt nærvær og dertil et brennende engasjement for å gi barn og unge i dagens samfunn verktøy for livsmestring. En viktig inspirasjonskilde har også vært erfaringer fra en rekke andre land ved bruk av denne tilnærmingen.

 Vår visjon:

 1. Bidra til at skolepersonell og elever i norsk skole får kunnskap om,- og erfaring med bruk av oppmerksomt nærvær/mindfulness i eget liv.
 2. Være en plattform for kompetanse og erfaringsutveksling for bruk av mindfulness i norsk skole.
Tavare livsmestring Inger Kirstine Hartwig

Inger Kirstine Hartwig

Om Inger Kirstine

Inger Kirstine har siden 2004 jobbet med veiledning av grupper og enkeltpersoner, både i det offentlige og som selvstendig næringsdrivende. Arbeidsområdene har vært allsidige, men fokuset har alltid vært undervisning, veiledning og tilrettelegging av og for mennesker som ønsker å finne frem til og få en forståelse av sine egne ressurser, og hvordan de kan bruke disse på en god måte. Nærværsbaserte tilnærminger står stadig mer sentralt i hennes arbeid.

Siden 2015 har hun drevet Stille sinn sammen med Nina. Stille sinn tilbyr kurs og samlinger i oppmerksomt nærvær.

Inger Kirstine er godkjent MBSR-instruktør fra NTNU og IMA (International Mindfulness Academy). Hun er også utdannet innen Mindful Eating-Consciouss Living (ME-CL), og veileder for grupper der deltakerne ønsker en bevisstgjøring av sitt forhold til mat.

Utdrag av utdanningen
 • Utdannet MBSR/MBCT-lærer (Mindfulness Based Stress Reduction/Mindfulness Based Cognitive Therapy) ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).
 • Videreutdanning i oppmerksomt nærvær  ved Haraldsplass Diakonale Høyskole.
 • Cand. Polit. og Pedagogisk Seminar fra Universitetet i Bergen/Oslo.
 • Norsk som andrespråk fra Universitetet i Bergen.
 • En rekke kurs og tilleggsutdanninger med ulike tilnærminger til veiledning.
 • Opplæring i “Mindful Eating Conscious Living”. Programmet er utviklet i USA og brakt til Norge i samarbeid med ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser), Universitetet i Bergen og Modum bad.
Tavare livsmestring i skolen Nina Cecilie Spurkeland

Nina Cecilie Spurkeland

Om Nina

Nina Cecilie er utdannet sosionom, har videreutdanning i oppmerksomt nærvær og er sertifisert mindfulness instruktør. Hun har bakgrunn innenfor sosial,- helse sektoren og kriminalomsorgen bl.a som rådgiver, teamleder og koordinator.

Gjennom utdanning, kurs og lang erfaring med å møte mennesker i krevende livssituasjoner har hun opparbeidet seg kompetanse og et stort engasjement for nærværsbasert tilnærming i møte med mennesker.

Nina Cecilie har i regi av Kriminalomsorgens utdanningssenter vært medansvarlig for utvikling av,- og opplæring av ansatte i “Fokus – oppmerksomhet og mestring”. Dette er et mindfulness basert kurs for domfelte – utviklet og tilpasset kriminalomsorgen i Norge.

  

Utdrag av utdanningen
 • Instruktørutdanning i oppmerksomhetstrening/Mindfulness ved senter for stressreduksjon (SCAT) v/ Andries Kroese dr.med., Oslo.
 • Videreutdanning i oppmerksomt nærvær/mindfulness ved Haraldsplass Diakonale Høyskole.
 • En rekke kurs i motivasjon,- og endringsarbeid.
 • Sosionom utdanning v/Høgskolen i Bergen.
 • Sosiologi grunnfag v/ Universitetet i Bergen.

Kurs

Gratis infomøte

Ønsker dere at vi skal komme til deres skole å informere om TAVARE ? Send oss en melding ved å bruke skjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon eller epost.

Kontakt

Har du/dere spørsmål eller interessert i en nærmere prat om bruken av TAVARE? Ta kontakt: